Diagnostik

  • Ultraschalldiagnostik
  • Speichelanalyse

Therapie

  • Parotis-Chirurgie
  • Submandibularis-Chirurgie
  • Speichelgang-Chirurgie
  • Gesichtsnerven-Monitoring